DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF

Een strategisch beleidskader biedt helderheid. Gezamenlijke doelen worden duidelijk. Ze dienen als kapstok en richtingaanwijzer voor het onderwijskundig handelen. We bespreken samen schoolplannen en monitoren de ontwikkelingen, waarbij onderling wordt geadviseerd en ondersteund. Samen wordt geleerd. Zo nemen we verantwoordelijkheid voor de gewenste resultaten.

ONDERWIJS VAN MORGEN

We zijn als scholengroep op weg naar onderwijs waarin de leerbehoefte en de ontwikkeling van leerlingen leidend zijn voor de manier waarop we het onderwijs organiseren. Waarin leerlingen actief vorm geven aan hun eigen leerproces, docenten afwisselend de rollen van instructeur, expert, coach, mentor of begeleider vervullen, het leerstofaanbod zich niet beperkt tot leerboeken en methodes, maar de hele wereld een potentiële leerbron is. We gaan naar vormen van onderwijs waarin structuren volgen uit inhoud. Niet andersom.

NUOVO-medewerkers op de scholen kennen hun leerlingen, weten wat hen drijft en wat ze nodig hebben. Collega's kennen elkaar, weten hoe ze kunnen samenwerken, elkaar ondersteunen, inspireren en stimuleren in hun ontwikkeling. Zo benutten we samen het potentieel van leerlingen en medewerkers beter. We zijn op weg naar een flexibele onderwijsorganisatie die ruimte biedt voor maatwerk en die innovatie stimuleert. Lerend vermogen en onderwijsrendement nemen toe, de motivatie eveneens. Leren inspireert!

Werken aan het onderwijs voor morgen bij NUOVO Scholengroep betekent:

 1. Werken aan de leersituatie van morgen. Wat moeten wij onze leerlingen meegeven om in de samenleving van morgen te functioneren?
 2. Hoog houden van passie en professionaliteit van onze docenten. We creeëren een omgeving waarin docenten optimaal worden uitgedaagd.
 3. Ondersteunende processen ten dienste van het primair proces. We werken aan een organisatie waar ondersteunende processen optimaal gestroomlijnd zijn.

AMBITIE 2020

Kort maar krachtig: maximale ontplooiing voor al onze leerlingen, met optimale aansluiting bij hun leerbehoeften. Om deze ambitie te realiseren, zetten we drie samenhangende (elkaar wederzijds ondersteunende) strategische trajecten in:

 1. Gepersonaliseerd leren. Goed onderwijs doet recht aan de verschillen tussen leerlingen. Gepersonaliseerd leren betekent voor ons dat de leerbehoeften, talenten, ambities en dromen van de leerlingen uitgangspunt van handelen en organiseren zijn.
 2. Professionele leergemeenschappen. Leveren zowel een bijdrage aan de ontwikkeling van medewerkers als aan schoolontwikkeling. De leergemeenschappen zijn zowel binnen als tussen scholen gepositioneerd.
 3. Focus op kerntaken en slim georganiseerde ondersteunende processen. Een organisatie kan alleen kwaliteit leveren als ze voldoende toekomt aan haar kerntaken. Het (onderwijskundig) leiderschap is daarbij de sturende factor.

DE SAMENHANG

De strategische trajecten kunnen van elkaar onderscheiden worden, maar zijn niet onafhankelijk. Waar mogelijk grijpen de trajecten in elkaar en wordt synergie gezocht in activiteiten. De drie strategische trajecten worden uitgewerkt met een meerjarenplanning.

WERKEN VANUIT KERNWAARDEN

Gedeelde waarden creeëren verbinding en zorgen voor consistentie en synergie. Binnen de NUOVO Scholengroep ontwikkelen we bewustzijn over de betekenis en de toepassing van onze 6 kernwaarden:

Baandromen volgen: gemotiveerd door de kracht en talenten van elk individu en gericht op een inspirerend toekomstbeeld, stellen we elkaar in staat om te bepalen wat daarvoor op dit moment de beste keuzen zouden kunnen zijn.

Zelfredzaamheid: het verantwoordelijkheid nemen en dragen voor het eigen handelen door het ontwikkelen van eigenaarschap. Het als gevolg daarvan functioneren als zelfstandig, sociaal individu in een complexe samenleving en bij te dragen aan de duurzaamheid ervan.

Verbinding: het stimuleren, organiseren en aangaan van verbindingen gebaseerd op passie, ambitie, uitdaging of opdracht. Of dit nu is tussen leerlingen, medewerkers of met onze maatschappelijke omgeving.

Passie: het bieden van ruimte aan de intrinsieke motivatie en ambitie van leerlingen en medewerkers om hun leer- en ontwikkelproces betekenisvoller, uitdagender en boeiender te maken.

Talentgericht: het bepalen en waarderen van wat (in potentie) aan talenten aanwezig is als basis voor het bereiken van de gestelde onderwijs- en ontwikkeldoelen.

Oog voor het individu: het elkaar zien, willen kennen en behandelen als individu binnen de context van het functioneren als groep, klas, team, school, maatschappij

NUOVO Scholengroep ontwikkelt zich tot een op waarden gestuurde, resultaatgerichte onderwijsorganisatie. Onze kernwaarden zijn leidend voor ons handelen. Maar bovenal staan onze kernwaarden voor een leer- en werkklimaat waarin we oog hebben voor elkaar, waarin we respect en waardering tonen voor ieders rol, taak en verantwoordelijkheid. Een organisatie kan alleen kwaliteit leveren als ze voldoende toekomt aan haar kerntaken.

EERST RUIMTE MAKEN

Onze kracht is dat we meer zijn dan de som van de afzonderlijke scholen. De meerwaarde ligt in de verbinding en het gezamenlijk zoeken naar antwoorden op de vraagstukken van morgen. Samen zijn we gedreven om onze doelen te bereiken:

 • ruimte voor leerlingen om meer regie te nemen in het eigen leer- en ontwikkelproces;
 • ruimte voor docenten om beter in te spelen op behoeften van de individuele leerling;
 • ruimte voor de organisatie om flexibeler om te gaan met middelen en mogelijkheden.

We merken dat de waarde van het collectief op nog veel meer manieren benut kan worden. Daarvoor is het nodig de gezamenlijke identiteit verder te ontwikkelen en gericht te zoeken naar waardevolle dwarsverbanden.

SCHOOLBELEID

Binnen de overkoepelende strategie van NUOVO 2020 ontwikkelen de tien scholen hun eigen beleid. Daarin wordt verakerd hoe elke school, gericht op de eigen leerlingen, invulling geeft aan de strategische trajecten van NUOVO. De schoolleiders vormen samen met het bestuur het NUOVO Management Team. Dit MT stuurt gezamenlijk op de realisatie van het strategisch beleid.

ROADMAP 2020

Als optelsom van tien scholen gaat de NUOVO Scholengroep
op weg naar 2020, met deze pijlers:

 • Pluriformiteit is cruciaal
 • Gezamenlijk zijn we meer dan de som der delen
 • Ontwikkelingen langs meerdere lijnen versterkt
 • Dialoog brengt ons verder
 • Brede betrokkenheid bij het proces is de kracht